DENETİŞİM DERGİSİ YAZIM KURALLARI

( Denetişim Dergisi Yazım Kurallarını  pdf olarak İndirmek için bağlantıya tıklayınız Denetişim Yazım Kuralları)

1. Dergimiz “Hakemli Dergi” niteliğini taşımakta olduğundan; gönderilen makaleler en az iki yayın kurulu üyesi ve bir hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayın sürecine alınır.

2. Gönderilen makaleler, daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Daha önce ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş çalışmalar, bu nitelikleri belirterek gönderilebilir.

3. Makalelerin içeriğinden yazarları, reklâmların içeriğinden ilan sahipleri sorumludur. Dergimizde yayımlanan makalelerden, “Denetişim Dergisi” kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

4. İç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, yönetişim, kurumsal yönetim, süreç yönetimi, performans yönetimi vb. gibi iç denetimle doğrudan ilişkili konularda yazılan makaleler öncelikli olarak yayımlanır.

5. Makaleler, elektronik ortamda denetisim@kidder.org.tr”> denetisim@kidder.org.tr adresine gönderilmelidir. Gönderilen makalede, yazarın isim ve ünvanı, açık adresi, telefon numarası, e-posta adresi, banka hesap numarası belirtilmelidir.

6. Her bir makale için 100,00 TL’ye kadar telif ücreti ödenir. Telif ücretinin ödenmesi makalenin yayımlanmasını müteakiben yapılır.

7. Gönderilen Makaleler:

—Türkçe olmalıdır.

—Üç sayfadan az olmamak üzere kısa ve öz olmalıdır.

—12 punto ve 2 satır aralığı ile Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.

—Türk Dil Kurumunca belirlenmiş yazım kurallarına uygun olmalıdır.

—Makalenin içeriğini yansıtacak 10 kelimeyi geçmeyen makale başlığı; ele alınan konu, öneri ve sonuçlara kısaca yer verilecek özet; makalede ele alınan ana konuları belirten anahtar kelimeler; makalenin konusu, amacı ve yöntemin açıklandığı giriş; konuya ilişkin açıklama, tartışma ve değerlendirmelere yer verilen gelişme; konunun öz bir şekilde ele alındığı, değerlendirme ve önerilerin özetlendiği sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.

—Dipnot ve yararlanılan kaynakları içermeli, dipnotlar sayfanın altında verilmeli, dipnotlarda belirtilen kaynaklar ile yararlanılan diğer kaynaklara metnin sonunda Kaynakça bölümünde yer verilmelidir.

8. Dergiye gönderilen makaleler “Yayın Kurulu” ile “Danışma ve Hakem Kurulu” tarafından değerlendirildikten sonra, makalenin yayımlanmasına, yayımlanmamasına, düzeltilmesine veya düzeltilmek üzere yazara gönderilmesine karar verilir ve bu karar yazara bildirilir. Yayımlanmamasına karar verilen yazılar yazarına iade edilir.

9. Yayımlanmasına karar verilen makalelerdeki yazım hataları, yazara gönderilmeksizin yayın kurulunca re’sen düzeltilebilir.

10. Düzeltilmek üzere yazara gönderilmesine karar verilen yazılar, düzeltme önerileriyle birlikte yazarına iletilerek 5 gün içinde olumlu/olumsuz görüşünü bildirmesi istenir. 5 gün içinde olumsuz bir görüş verilmediği takdirde, yazının bu haliyle kabul edildiği varsayılarak yayımlanır.

DENETİŞİM Dergisi Yayın Kurulu

MAKALE METNİ

Başlık ve Yazar Adı: Makale başlığı, makalenin içeriğini yansıtacak şekilde kaleme alınmalı ve 10 kelimeyi geçmemelidir. Makale tek yazarlı ise, yazarın adı makalenin başlığının bir satır altına, sağ tarafa yanaşık; ad küçük, soyad büyük harfle yazılmalıdır. Soyadı üzerine konulan * şeklindeki yıldız işareti ilk sayfanın altına da konularak bilgiler; ünvan, kurum ve e-posta adresi sırasında, aralarına virgül konularak yazılmalıdır.

Yazar sayısı iki ve daha fazla ise, yazarların ad ve soyadları yine başlığın 1 satır altına, sağa yanaşık ve alt alta yıldızlama yapılarak yazılmalıdır.

Özet: Bu kısımda makalede ele alınan konu ile öneri ve sonuçlar kısaca 100-150 kelimeyi geçmeyecek şekilde özetlenmelidir.

Anahtar Kelimeler : Bu bölümde makalede ele alınan ana konuları belirtecek anahtar sözcüklere yer verilmelidir.

Giriş: Giriş bölümünde makalenin konusu, konu ile ilgili özet arka plan, makalenin amacı ve ele alınan konular ile yönteme yer verilmelidir.

Konuya İlişkin Açıklama, Tartışma ve Değerlendirmeler : Bu kısımda makalenin konusu ile ilgili mevcut durum analizi yapılmalı, mümkünse bu alandaki ulusal ve uluslar arası uygulama ve standartlar ile gelişmelere yer verilerek mevcut durumun eksiklikleri ve geliştirilmesi gereken yönleri olarak ele alınmalı ve bu amaca yönelik somut öneriler geliştirilmelidir.

Sonuç : Sonuç kısmında ele alınan konu çok öz bir şekilde ele alınmalı, değerlendirme ve öneriler özetlenmelidir.

EKLER

Tablo, Şekil ve Grafik gibi normal yazı dışındakilerin çok olması durumunda Tablo, Şekil ve Grafik için başlıklar; EK Tablo: 1 EK Şekil: 7 ya da EK Grafik: 5 şeklinde yazılmalı, EKLER, KAYNAKÇA’dan önce verilmelidir. Bunlara metin içinde yapılan göndermeler, mutlaka, EK Tablo:1, EK Şekil: 7 ya da EK Grafik: 5 şeklinde yapılmalıdır. Ayrıca, şekil ya da tablolar alıntı ise, tablo ya da şekil altında kaynağı da belirtilmelidir.

DİPNOTLAR VE KAYNAKÇA

Dipnotlar sayfanın altında aşağıdaki kurallara göre verilmelidir. Ayrıca, dipnotlarda belirtilen kaynaklar ile yararlanılan diğer kaynaklara KAYNAKÇA’ da yer verilmelidir.

Kitap

Celal Kepekçi, Bağımsız Denetim, 3. Baskı, Siyasal Yayınevi, Ankara, 1998, s.60

Çeviri Ktap

Meltem Müftüler Baç, Türkiye ve AB: Soğuk Savaş Sonrası İlişkiler , çev. Simten Coşar, İstanbul, Alfa, 2001, s. 41.

Derleme Kitap

Halil İNALCIK, “Tarihsel Bağlamda Sivil Toplum ve Tarikatlar”, (Der) Fuat Keyman ve A. Yaşar Sarıbay, Global Yerel Eksende Türkiye, İstanbul: Alfa Yayınları, 2000, s593-616.

Makale

Örsan AKBULUT, “Yeni Kamu Yönetimi Paradigması ve Kamu Mali Yönetimi”, Kamu Yönetimi Dünyası, Yıl 6, Sayı 24 (Ekim-aralık 2005), s.30.

Hüseyin Odabaş, Belge Yönetimi ve Türkiye’de Belge Yönetimi Gereksinimi, Bilgi Dünyası Dergisi, Cilt V, Sayı 2( Ekim 2004), s.12.

Kurum yayınları

DPT, 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, “Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, Mart 2000, s.22.

Yazarı belli olmayan resmi ya da özel yayınlar, raporlar vb.

Enerji Teknolojileri Politikası Çalışma Grubu Raporu , Ankara, TÜBİTAK, Mayıs 1998, s. 35.

İnternetten alınan kaynaklar

Mustafa Aydın, “ABD Dünyadan Ne İstiyor”, 23 Mart 2003, http://www.haberanaliz.com/detay.php?detayid=325 (Erişim Tarihi 19 Aralık 2003), s. 1.

Yüksek Lisans – Doktora Tezleri

Mustafa Pulat, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası: Türkiye’nin Avrupa Savunmasındaki Geleceği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002, s. 78.