DENETİŞİM
DERGİSİ

YAZIM ve
DEĞERLENDİRME KURALLARI

 

A – GENEL ESASLAR

1.
Denetişim Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM kriterlerini gözeten bilimsel
içerikte “hakemli dergi”dir ve 4 ayda bir yayımlanır. Yayım dili Türkçedir.

2.
Gönderilen yazılar, daha önce hiçbir yayın organında tam metin olarak yayımlanmamış
veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Daha önce ulusal ya da
uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özet metni basılan
çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir.

3.
Gönderilen yazılar derginin kapsamı ile ilgili olmalıdır. İç denetim, iç
kontrol, risk yönetimi, yönetişim, süreç yönetimi, performans yönetimi vb. gibi
iç denetimle doğrudan ilişkili konularda yazılan makaleler öncelikli olarak
yayımlanır.

4.
Gönderilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından bir ön değerlendirmeye
(intihal sorgulaması vb. yönlerden) tabi tutulduktan sonra yazar(lar)ı
gizlenerek bir Yayın Kurulu üyesi ve iki bağımsız hakemin değerlendirmesine
sunulur; hakem değerlendirme sistemindeki süreçlerin tamamlanmasından sonra
Yayın Kurulunun belirlediği sıraya göre yayım sürecine alınır. Değerlendirme
sonucunda yayımlanması uygun görülmeyen eserlerle ilgili olarak yazar(lar)ına
bilgi verilir.

5.
Yayımlanması kabul edilen yazıların bütün hakları Denetişim Dergisine
aittir. Yazıların içeriğinden yazarları, reklâmların içeriğinden ilan sahipleri
sorumludur. Yazıların araştırma ve yayın etiğine uygun olması esas olup, bu
hususta COPE (Committee On Publication Ethics) standartları gözetilir.

6.
Dergimizde yayımlanan yazılardan “Denetişim Dergisi” kaynak gösterilerek
alıntı yapılabilir.

7.
Yayımlanmasına karar verilen yazılardaki basit yazım ve dizim hataları,
yazara gönderilmeksizin Yayın Kurulunca re’sen düzeltilebilir.

8.
Yayımlanan her bir yazı için 150,00 TL’ den 250,00 TL’ye kadar telif
ücreti ödenir. Ödenecek telif ücretinin tutarı, yayımlanan yazının türü ile bilimsel
özgünlüğü ve araştırma yoğunluğu dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından
belirlenir. Telif ücretinin ödenmesi yazının yayımlanmasını müteakiben yapılır.

9.
Yazılar, elektronik ortamda “denetisim@kidder.org.tr” adresine word dosyası
formatında gönderilmelidir. Gönderilen e-posta metninde, yazarın isim ve unvanı,
açık adresi, telefon numarası, e-posta adresi ile telif ücreti
ödenebilmesi için gerekli olan T.C. kimlik numarası ve banka hesap numarası bilgileri
belirtilmelidir.

10.
Aynı sayı içerisinde, aynı yazara ait tek yazarlı birden fazla eser
yayınlanamaz.

 

B – YAZIM KURALLARI

1.
Gönderilen yazılar;

·       Türkçe
olmalıdır. İngilizce yazılmış makaleler de yayımlanabilir.

·       Özet
bölümü hariç 4000 kelimeden az 8000 kelimeden çok olmamalıdır.

·       “Times
New Roman” yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde, tek satır aralıklı olacak
şekilde iki yana yaslı/dayalı biçimde yazılmalıdır.

·       “Normal”
sayfa yapısında, üstten ve alttan 3 cm, sağdan ve soldan ise 2 cm kenar boşluğu
olacak şekilde, cilt payı bırakılmadan ve 1 cm satır girintisi ile
yazılmalıdır.

·       Bilimsel
makale yazım kurallarına ve Türk Dil Kurumunca belirlenmiş imla ve yazım
kurallarına uygun olmalıdır.

2.     Yazı; Türkçe
ve İngilizce başlık, Türkçe ve İngilizce özet (öz), makalede ele alınan ana
konuları belirten anahtar kelimeler, giriş, gelişme, konuyla ilgili
değerlendirme ve önerilerin özetlendiği sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. İlgili
bölümler aşağıdaki şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

·
Başlık ve Yazar Adı: Yazı başlığı, makalenin içeriğini
yansıtacak şekilde kaleme alınmalı ve 10 kelimeyi geçmeyecek şekilde 14 punto
büyüklüğünde, tümü büyük ve kalın harfli, sayfaya göre ortalanmış olmalıdır. Bu
başlığın bir satır altına ise başlık ile aynı biçimde ve parantez içinde olacak
şekilde İngilizce makale başlığı da yazılmalıdır. Yazar ya da yazarların
adları, İngilizce başlığın bir satır altına, sağa dayalı, italik/eğik, 11 punto
büyüklüğünde ve kalın harfli olacak şekilde yazılmalıdır. Yazar adının ilk
harfi büyük sonraki harfleri küçük, soyadının ise tümü büyük harflerden
oluşmalıdır. Soyadı bitiminden sonra üzerine * simgesi konulup, bu simge ilk
sayfanın altına dipnot şeklinde belirtildikten sonra, yazar ya da yazarların
unvanları, çalıştıkları kurumlar, Orcid numaraları ve e-posta adresleri,
aralarına virgül konularak 10 punto büyüklüğünde ve italik olarak yazılmalıdır.

·
Öz: Bu kısımda, yazıda ele alınan konu ile öneri ve
sonuçlar 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe olarak özetlenmelidir. Özet
kısmı 9 punto büyüklüğünde ve kalın harflerle iki yana yaslı olacak biçimde
yazılmalıdır.

·
Anahtar Kelimeler: Bu bölümde yazıda ele alınan ana
konuları belirtecek anahtar sözcüklere yer verilmelidir. Anahtar kelimeler
3’ten az ve 5’ten çok olmamalıdır.

·
Jel Kodları : Bu bölümde yazıda ele alınan konulara
ilişkin JEL kodlarına yer verilmelidir.

·
Öz (Abstract), anahtar kelimeler (keywords) ve jel
kodlarının (JEL Classification) İngilizceleri aynı sırayla ve anlam farkı olmaksızın yer almalıdır.

·
Giriş: Giriş bölümünde yazının konusu, konu ile ilgili
özet arka plan, yazının amacı ve ele alınan konular ile yönteme yer
verilmelidir.

·
Konuya İlişkin Açıklama, Tartışma ve Değerlendirmeler: Bu
kısımda yazının konusu ile ilgili mevcut durum analizi yapılmalı, mümkünse bu
alandaki ulusal ve uluslararası uygulama ve standartlar ile gelişmelere yer
verilerek mevcut durumun eksiklikleri ve geliştirilmesi gereken yönleri olarak
ele alınmalı ve bu amaca yönelik somut öneriler geliştirilmelidir.

·
Sonuç: Yazıda ele alınan konu bu kısımda çok öz bir
şekilde ele alınmalı, değerlendirme ve öneriler özetlenmelidir.

3.
Ekler, Tablo ve Şekiller aşağıdaki kurallara göre belirtilmelidir.

·       Tablo,
şekil, grafik ve resimlerin adları; bu nesnelerin sınırlarını aşmayacak
şekilde, “Times New Roman” yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde, sözcüklerin baş
harfleri büyük ve 1 satır aralıklı olarak nesnelerin üzerine yazılmalıdır. Bu
nesneler alıntı yapılarak kullanılmışsa; alıntı yapılan kaynak nesnenin hemen
altında, bu nesnenin sınırlarını aşmayacak şekilde, “Times New Roman” yazı
tipinde, 10 punto büyüklüğünde ve 1 satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Bu
husus ayrıca kaynakça kısmında mutlaka belirtilmelidir.

·       Ekler,
Kaynakça’dan önce verilmelidir. Bunlara metin içinde yapılan göndermeler; (EK
Tablo:1), (EK Şekil:7) ya da (EK Grafik:5) şeklinde yapılmalıdır.

4.
Dipnot ve yararlanılan kaynaklar belirtilmeli, dipnotlar sayfanın
altında verilmeli, yararlanılan kaynaklara metin içinde parantez içinde, metnin
sonunda ise Kaynakça bölümünde yer verilmelidir. Dipnotlar ve Kaynakça
aşağıdaki kurallara uygun olmalıdır.

·       Yararlanılan
kaynaklar “Times New Roman” yazı tipinde, 9 punto büyüklüğünde, metin içi
kaynak gösterme yöntemiyle (APA stilinde) yazılmalı ve makalenin sonunda Kaynakça
bölümünde yer almalıdır.

·       Kaynakçada
yazarların önce soyadları ilk harfleri büyük diğerleri küçük şekilde, sonra adlarının
sadece ilk harfleri büyük harfle kısaltma yapılmak suretiyle yazılmalıdır.

·       Kaynakçada
yararlanılan kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

·       İnternet
üzerinden yararlanılan kaynaklarda yazar ismi bulunmuyorsa, bu kaynaklar,
yazarı belirli kaynaklar sona erdikten sonra, “İnternet Kaynakları” başlığı
altında ve erişim tarihlerinin kronolojik sıralaması dikkate alınarak
yazılmalıdır.

Çeşitli kaynaklardan yapılan alıntılamalar için
kullanılabilecek örnekler aşağıda ve ekteki makale şablonunda sunulmuştur.

Kitap:


i.
Kepekçi C. (1998). Bağımsız Denetim (3. Baskı). Ankara: Siyasal
Yayınevi.


ii.
İnalcık, H. (2017) Osmanlı imparatorluğu klasik çağ (1300-1600)
(24. baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Çeviri Kitap:


iii.
Müftüler M. (2001) Türkiye ve AB: Soğuk Savaş Sonrası İlişkiler. (Coşkun
Coşar, Çev.). İstanbul: Astra Yayınları.

Yukarıdaki yazım
kurallarına uygun yazı örneği için tıklayınız
: Denetişim-Makale-Şablonu-

 

C – YAZI DEĞERLENDİRME ESASLARI

1.
Dergiye gönderilen yazıların değerlendirilme süreci aşağıdaki şekildedir:

·       Dergiye
gönderilen yazılar öncelikle Yayın Kurulu tarafından, intihal sorgulaması, konu,
şekil ve içerik yönünden değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra Makale
Değerlendirme Formu (MDF) ile olumlu görüş bildirilenler, yazar(lar)ı
gizlenerek iki bağımsız hakemin değerlendirmesine sunulur. Yayın Kurulu
tarafından yapılan değerlendirmede olumsuz görüş bildirilen makale ve yazılar, bağımsız
hakemlere gönderilmez ve yazar(lar)ına bilgilendirme yapılarak (gerek görülmesi
halinde düzeltme talep edilerek) iade edilir.

·       Hakemler,
Yayın Kurulu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde yapmış oldukları
değerlendirmeler sonucunda yazıların yayımlanmasına, yayımlanmamasına ya da
düzeltilmesine yönelik Hakem Değerlendirme Raporu (HDR) düzenlemek suretiyle
görüş bildirilir. Bu görüşlerle birlikte makale ve yazılar Sorumlu Yazı İşleri
Müdürüne iletilir.

·       Hakem
değerlendirme raporları arasında görüş farklılığı olduğu takdirde makale ya da
yazılar üçüncü bir Hakem Kurulu üyesi hakeme gönderilir ve son bir
değerlendirmeye tabi tutularak her üç hakemin görüşleriyle birlikte
değerlendirilmek üzere Sorumlu Yazı İşleri Müdürüne iletilir. Gelen hakem değerlendirme
raporları doğrultusunda yazıların yayımlanmasına, düzeltilmesine ya da
yayımlanmamasına Sorumlu Yazı İşleri Müdürü karar verir. En az 2 hakemden uygun
görüş almayan yazılar yayımlanmaz.

·
Yapılan değerlendirmeler sonucunda düzeltilmesi yönünde görüş
bildirilen yazılar, düzeltme önerileriyle birlikte yazar(lar)ına gönderilerek
15 iş günü içerisinde düzeltilmesi ve tekrar gönderilmesi talep edilir.
Düzeltme yapılmayan ya da düzeltilmiş halleri Yayın Kurulu tarafından yeterli görülmeyen
yazılar yayınlanmaz; yazar(lar)ına bilgilendirme yapılarak iade edilir.

·       Yayın
Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, yazar(lar)dan kullandığı veri seti,
bilgisayar kodu vb. bilgileri talep edebilir.

2.
Bu esaslarda yer almayan şekil kuralları ile ilgili düzeltme yapılmasını
gerektiren durumlarda yapılacak işleme Yayın Kurulu tarafından karar verilir.

DENETİŞİM DERGİSİ YAYIN
KURULU

Adı
ve Soyadı/Unvanı

Kurumu

Ahmet KEBELİ /İç
Denetçi

–Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Mustafa IŞIK /İç
Denetim Birim Başkanı

Ticaret Bakanlığı

Dr. Cem ÇETİN /İç
Denetim Birim Başkanı

Marmara
Üniversitesi

Dr. Sezer BOZKUŞ
KAHYAOĞLU /Öğretim Görevlisi

İzmir Bakırçay
Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Yaşar OKUR /Teftiş
Kurulu Başkanı

İller Bankası

Şerif Olgun ÖZEN
/İç Denetçi

Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı

Dr. Mehmet
ZEYBEK /İç Denetçi

Meteoroloji Genel
Müdürlüğü

Ali Fatih UYSAL /İç
Denetçi

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi

Fırat BEŞTEPE
/İç Denetçi

Meteoroloji Genel
Müdürlüğü

Fatih ÜNAL /İç
Denetçi

Konya Necmettin
Erbakan Üniversitesi