MİSYONUMUZ

Denetim fonksiyonunun tüm argümanlarıyla geliştirilmesini desteklemek suretiyle kamu yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, öngörülebilirlik gibi iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine ve kurumsallaşmaya katkı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Kendi alanında ulusal ve uluslararası sınıflama çerçevesinde başvurulan bir referans kaynağı olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Dinamiklik

Erişilebilirlik

Nesnellik

Etkililik

Tutarlılık

İnsan odaklılık

Şeffaflık

İnovatiflik

Mücadelecilik

 

KAPSAMIMIZ  

ULAKBİM TR Dizin’in Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı’nda yer alacak dergimizde;

-Postmodern Yönetim Modelleri

 • Amaçlara Göre Yönetim
 • Değişim Mühendisliği
 • Öğrenen Örgütler
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Kaizen (Sürekli İyileştirme)
 • Performans Yönetimi
 • Yönetişim
 • Stratejik Yönetim

-Yeni Kamu İşletmeciliği

-İç Kontrol

-İç Denetim

-Risk Yönetimi

-Kurumsal Yönetim

-Denetim Tür ve Metodolojileri

 • Performans Denetimi
 • BT Denetimi

-Stratejik Planlama

-Performans Esaslı Bütçeleme

-Tahakkuk Esaslı Muhasebe

-Devlet Muhasebesi

-Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması

-Dış Denetim

-Kamu Mali Yönetiminin Temel İlkeleri

-İnsan Kaynakları Yönetimi

-İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel İlkeleri

-Performans Değerlendirme Yöntemleri

-Vs.

konularına ilişkin ve aşağıda belirtilen Jel kodları kapsamındaki makale, deneme, araştırma, çeviri, tanıtım, uygulama örneği, vaka analizi türünde çalışmalar yayımlanacaktır.

Gel codes:

Kaynak: (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel#M)

G3 Corporate Finance and Governance
G30 General

G34 Mergers • Acquisitions • Restructuring • Corporate Governance

G38 Government Policy and Regulation

H. Public Economics

 

H00 General
H1 Structure and Scope of Government
H10 General
H11 Structure, Scope, and Performance of Government
H12 Crisis Management
H13 Economics of Eminent Domain • Expropriation • Nationalization
H19 Other
Public Administration • Public Sector Accounting  and Audits
Public Policy

 

M. Business Administration and Business Economics • Marketing

• Accounting • Personnel Economics

M4 Accounting and Auditing
O3 Innovation • Research and Development • Technological Change • Intellectual Property Rights

 

HAKKIMIZDA

DENETİŞİM, Türkiye’de kamu iç denetçilerinin tek sivil mesleki kuruluşu olan Kamu İç Denetçileri Derneği’nin (KİDDER) yayın organı olarak 18 Şubat 2009 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Kendi alanında bilimsel içerikte bir “hakemli dergi” olan Denetişim, kamu yönetiminde henüz temelleri atılan ve denetim fonksiyonuna yeni bir yaklaşım getiren iç denetim sisteminin gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra iyi yönetişim ilkelerinin yerleşmesini de amaçlayan politikasıyla yayın hayatına devam etmektedir.

Denetişim, kamuda iç denetimle ilgili konularda paydaşlarına yeni ufuklar açmak, iç denetim mesleğini ilgilendiren önemli konuları gündeme taşımak, mesleğin profesyonelleri ile akademisyenlerin bakış açısını bir arada irdelemek suretiyle sürekli mesleki gelişime katkı sağlamak, ülkemiz kamu yönetimine değer katacak çıktılar üretilmesine zemin hazırlamak amacından hareket etmektedir.  İlk sayısından itibaren iç denetim mesleği ile ilgili çeşitli konularda yazı, makale, çeviri, söyleşiler yanı sıra iyi uygulama örnekleri ve vakalar yayınlanmış, Denetişim sayesinde iç denetim ve ilgili olduğu alandaki literatüre katkı sağlayacak düzeyde mesleki referans havuzu oluşturulmuştur.

Denetişim, ulusal ve uluslararası mesleki gündemi takip eden proaktif bir bakış açısıyla hareket eder. Denetişimde meslek ile ilgili haberler, ulusal ve uluslararası gelişmeler, fırsatlar ve tehditler kapsamlı ve analitik bir bakış açısıyla ele alınır. Bununla da kalmayarak Denetişim değişim trendini sadece izlemek kalmaz aynı zamanda değişimi yönlendirir.

Denetişim yer verdiği çalışmalarla; profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin iç denetime ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlayacaktır.

 1. sayısına kadar 3 ayda bir yayınlanmakta olan Denetişim Dergisi, 17. sayıdan itibaren dört ayda bir olmak üzere yılda üç kez yayımlanacaktır. Derginin bilimsellik seviyesinin giderek artırılmasıyla akademisyenlerin makalelerini yayınlatmak öncelikle müracaat ettikleri bir yayın organı olunması hedeflenmektedir.

Yazı gönderimi, reklam ve abonelik için; kidder@kidder.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi alınabilecek kişiler:

 • Abonelik işlemleri için ; Ömer GEÇGİL (505-663 74 98)
 • Yazı gönderimi/yayımı için; Ahmet KEBELİ (0505-771 26 65)
 • Reklam işleri için ; Bahadır TOPAL (506-301 11 38)

 Denetişim Dergisi Yayın Kurulu