Derneğe Üyelik

Madde 8: (1) Derneğin amaçlarını ve bu doğrultuda Tüzükte belirtilen kuruluş felsefesi

ve kurallara uygun olarak çalışmayı kabul eden ve aşağıda sayılan nitelikleri taşıyan

gerçek kişiler Derneğe üye olabilirler. Derneğe üye olacakların medeni haklara sahip,

Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşımaları ve T.C. tabiiyetli

olmaları gereklidir.

Üyelik Türleri

Madde 9: (1) Asil ve onursal üyelik olmak üzere iki tür üyelik bulunmaktadır.

a) Asil Üyeler : Asil üyeler; Tüzükte belirtilen koşulları sağlayan ve müracaatları üzerine

Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Kurucular Derneğin asil üyeleridir.

b) Onursal Üyeler: Üyelik koşullarını taşıyıp Yönetim Kurulu tarafından onursal üyeliğe

kabul edilen kişilerdir.

Üyelik Türleri İtibariyle Üyelik Koşulları

Madde 10: (1) Dernek üyeliği için, üyelik türleri itibariyle aranacak nitelikler aşağıda

gösterilmiştir:

a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer özel kanunlara göre

kamu idarelerinde iç denetçi olarak görev yürütenler,

b) Uluslararası geçerliliği bulunan iç denetçi sertifikası bulunanlar,

c) Kamu idarelerinde fiilen iç denetçilik görevini yürütmemekle beraber İç Denetim

Koordinasyon Kurulu tarafından verilen “İç Denetçi Sertifikası”na sahip olanlar,

d) (Ek Bent: 13.05.2012 Tarihli GK Kararı) Kamu işletmeleri bünyesinde iç denetim görevi

yürütenler veya yürütmüş olanlar,

Derneğe asil üye olabilirler.

(2) İç Denetim Koordinasyon Kurulu üyeleri veya daha önce bu görevde bulunmuş

olanlar, Derneğin amaç ve çalışma alanlarıyla ilgili konularda araştırma ve çalışması

bulunan veya iç denetçilik mesleğinin geliştirilmesine yönelik maddi ve manevi katkı

sağlayan akademisyenler, merkezi denetim elemanları veya daha önce bu görevlerde

bulunmuş olanlar, kamu idarelerinin üst yöneticileri ve strateji geliştirme birimlerinin

başkan veya daire başkanları Derneğe onursal üye olabilirler.

(3) (Ek Fıkra: 10.01.2010 Tarihli GK Kararı) Asil üye iken iç denetçilikten ayrılarak kamu

idarelerinin üst düzey görevlerine atananlar, istekleri üzerine Yönetim Kurulu Kararıyla

Onursal Üyeliğe alınabilirler.

Üyelik İşlemleri

Madde 11: (1) Dernek üyeliği için gerekli işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Derneğe asil veya onursal üye olmak isteyenler Derneğin kuruluş felsefesi, amaç ve

çalışma konuları ile Tüzükte belirtilen diğer kuralları kabul ettiklerini ve gerekli üyelik

şartlarını taşıdıklarını belirten “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurup gerekli belgelerle

birlikte bir dilekçe ekinde Derneğe sunarlar. Formun içeriği ve şekli ile aranacak üyelik

için aranacak belgeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

b) Üyelik başvuruları Yönetim Kurulu tarafından Tüzükte belirtilen koşullar yönünden

araştırılıp incelendikten sonra en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve ilgiliye yazılı

olarak veya e‐posta yoluyla bildirilir.

c) Yönetim Kurulu üyelik başvurularını gerekçe belirtmeksizin reddedebilir.

d) Üyelik başvurusu kabul edilenler üyeliğe kaydedilir. Asil üyelerden kayıt sırasında

giriş aidatı tahsil edilir. Üyeliğin kazanılması kaydın yapılması ve giriş aidatının

ödenmesine bağlıdır. Yıllık Aidatın tahsilinde Tüzüğün ilgili hükmü ve Yönetim Kurulu

kararı uygulanır.

e) (Ek Bent: 10.01.2010 Tarihli GK Kararı) Derneğin şubesi açıldığında dernek

merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik

müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim

kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Madde 12: (1) Asil üyeler üyelik aidatını ödemekle yükümlüdür. Onursal üyeler

isterlerse aidat verebilirler. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir, ancak

oy kullanamazlar.

(2) Üyeler, Derneğin kuruluş felsefesi ve amaçlarına sadık kalmak, Tüzükte belirtilen

kurallara ve Dernek Etik Kurulu tarafından belirlenen Etik Kurallara uymak, çalışmalara

aktif bir şekilde katılmak, amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerekli maddi ve manevi

desteği sağlamakla görevli ve sorumludurlar.

(3) Hak ve yükümlülüklerin ihlali durumunda Tüzük hükümleri, Etik Kurallar ve

Dernekler Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Üyelikten Ayrılma

Madde 13: (1) Üyeler, yazılı olarak bildirmek kaydıyla Dernekten ayrılma hakkına

sahiptirler. Üyenin istifa dilekçesinin Yönetim Kuruluna ulaştığı tarihten itibaren ayrılış

işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ancak, üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş

borçlarını sona erdirmez. Kendi isteğiyle üyelikten ayrılanların tekrar üye olabilmeleri

Yönetim Kurulunun 2/3’ünün kararıyla mümkündür.

Üyeliğin Sona Ermesi ve İtiraz

Madde 14: (1) Dernek üyeliği aşağıdaki hallerde sona erer:

a‐ Üyenin vefat etmesi,

b‐ Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

c‐ Dernek Tüzüğüne ve belirlenen Etik Kurallara aykırı davranışlarda bulunmak,

d‐ İç Denetim Koordinasyon Kurulunca yayımlanan “Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak

Kuralları”na aykırı davranışlarda bulunmak veya iç denetçilikle bağdaşmayan tutum ve

davranışlar sergilemek,

e‐ Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, verilen görevlerden sürekli kaçmak,

f‐ Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay üst üste ödememek.

(2) Üyeler, bu maddenin (c), (d) ve (e) bentlerinde sayılan hallerde Etik Kurulun oluru

alınarak, Yönetim Kurulunun kararı üzerine, (f) bendindeki durumun gerçekleşmesi

halinde ise doğrudan Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Diğer

durumlardan birinin tespiti halinde ise Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

(3) Dernek üyeliğinden çıkarılanların çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığını ileri

sürerek Genel Kurula itiraz hakları vardır. Üyelikten çıkarılanlar, ilgili mevzuatı

gereğince kararı tebellüğ ettikleri varsayıldıkları tarihten itibaren 30 gün içerisinde

Yönetim Kuruluna itirazen başvurabilirler. Bu durumda, üyelikten çıkarılma kararı ilk

Genel Kurul toplantısında görüşülerek sonuçlandırılır. Genel kurulun, bu konuda verdiği

kararlar kesindir.

(4) Dernekler Kanununda sayılan fiil ve suçlar ile Türk Ceza Kanununda sayılan yüz

kızartıcı suçlar nedeniyle hakkında bir mahkûmiyet kararı verilen üyenin Dernek

üyeliği, herhangi bir karara gerek bulunmaksızın kendiliğinden sona erer.

(5) Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek

malvarlığında hiçbir hak iddia edemezler. Üyelikten çıkarılanlar tekrar Derneğe üye

olamazlar.