KAMU İÇ DENETÇİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Dernek Merkezi

Derneğin adı

MADDE 1-  (1) Derneğin adı “Kamu İç Denetçileri Derneği”; kısa adı “KİDDER” dir. (Bu Tüzükte bundan sonra kısaca Dernek olarak anılacaktır.)

Derneğin merkezi

MADDE 2-  (1) Derneğin merkezi Ankara’dır.

(2) Dernek, yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir.

(3) Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla genel kurulun verdiği yetkiye dayanarak yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir.

Derneğin amblemi

MADDE 3- (1) Derneğin kullanacağı amblemin şekil ve anlamı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Felsefesi, Amaç, Çalışma Alanları ve Yürütülecek Faaliyetler

Kuruluş felsefesi

MADDE 4- (1) Dernek, “İç Denetim”in;

  1. Kamu kaynaklarının elde edilmesi, kullanımı ve yönetiminde etkililik, ekonomiklik ve verimliliğin sağlanmasına katkıda bulunulması,
  2. Kamusal hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesi ve kamu harcamalarının yapılmasında önceden belirlenmiş politika, amaç ve hedefler ile hukuk kurallarına uyulmasının sağlanması,
  3. Kamudaki savurganlık, yolsuzluk, usulsüzlük ve suiistimallerin önlenmesi, kamu varlıklarının korunması,
  • Muhasebe kayıtları, mali tablo ve raporların güvenilirliği, bütünlüğü ve zamanındalığının tesisi,
  1. Hesap verilebilirlik, mali saydamlık ve