Yazılar

AB Türkiye İlerleme Raporu

Yazılar

Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde son bir yıllık ilerlemesi ile ilgili raporları düzenli olarak açıklamaktadır. Aşağıda hiçbir yorum yapmaksızın, 32.Fasıl Mali Kontrol başlığı altında iç denetimin gelişim sürecine AB’nin bakış açısını yansıtan kısmı aktarıyoruz. Mukayese olsun diye 2013 yılını ve 2014 yılını birlikte veriyoruz. Yorumu siz değerli meslektaşlarımıza bırakıyoruz.

 

2013 Türkiye İlerleme Raporu
(Fasıl 32: Mali Kontrol)

Kamu iç mali kontrolü (KİMK) konusunda, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı yürürlüğe girmiştir. Maliye Bakanlığı bünyesindeki Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi (MYK-MUB) eğitim ve farkındalık arttırma faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Yeni KİMK Politika Belgesi henüz tamamlanmamıştır. KİMK ve mali teftiş arasındaki uyuma ilişkin bir politika belirlenmesi gerekmektedir. İç denetim fonksiyonu kamu kurumlarının kuruluş mevzuatında henüz açıkça tanımlanmamıştır. İç denetim, kamu idarelerinde henüz tam olarak uygulanmaya başlamamış olup, merkezi ve yerel yönetim düzeyinde hala daha fazla iç denetçi ataması yapılması gerekmektedir. İç denetçi sayısı fiilen azalmıştır.

Sonuç

Mali kontrol konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak, KİMK politika belgesinin güncellenmesi, KİMK ve mali teftiş arasında uyum saglayacak bir politika belirlenmesi, kamu idaresinde iç ve dış denetim işlevlerinin güçlendirilmesi ve Türkiye’nin Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Biriminin (AFCOS) güçlendirilmesi konularında yapılması gerekenler bulunmaktadır. Sonuç olarak, bu konudaki hazırlıklar nispeten ileri düzeydedir.

 

2014 Türkiye İlerleme Raporu
(Fasıl 32: Mali Kontrol)

Kamu iç mali kontrolü (KİMK) konusunda, Maliye Bakanlığı iç kontrol standartlarıyla uyum konusunda bir tebliği yayınlamıştır. Bakanlık bir de kamu iç kontrol rehberi yayınlamıştır. Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi Merkezi bir uyum rehberi hazırlamıştır. İç denetimle ilgili olarak, Maliye Bakanlığı iç denetçilerin atanmaları ve iç denetim uygulamalarına yönelik bir tebliğ yayınlamıştır. İç Denetim Koordinasyon Kurulu 2014-2016 iç denetim strateji belgesini ilan etmiştir. Merkezi ve yerel düzeyde iç denetçilerin atanması henüz tamamlanmamıştır. İç denetçilerin görevlerine açıklık kazandırması gereken ve yönetim sorumluluğuyla merkezi mali teftişin uyumluluğunu sağlayacak yeniden düzenlenmiş KİMK politika belgesinin, sonlandırılmasına ve uyarlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Sonuç

Mali kontrol alanında, özellikle KİMK konusunda biraz ilerleme vardır. Özellikle KİMK politika belgesinin gözden geçirilmesinde, kamu idarelerinde iç denetim fonksiyonunun güçlendirilmesinde ve KİMK ile merkezi teftiş görevinin uyumluluğu konusunda daha fazla adımların atılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Dış denetimle ilgili olarak da Sayıştay Kanunu’nun tam olarak uygulanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Genel olarak, bu alandaki hazırlıklar orta düzeyde gelişim göstermiştir.