DENETİŞİM, Türkiye’de kamu iç denetçilerinin tek sivil mesleki kuruluşu olan Kamu İç Denetçileri Derneği’nin (KİDDER) yayın organı olarak 18 Şubat 2009 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Kendi alanında bilimsel içerikte bir “hakemli dergi” olan Denetişim, kamu yönetiminde henüz temelleri atılan ve denetim fonksiyonuna yeni bir yaklaşım getiren iç denetim sisteminin gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra iyi yönetişim ilkelerinin yerleşmesini de amaçlayan politikasıyla yayın hayatına devam etmektedir.

Denetişim, kamuda iç denetimle ilgili konularda paydaşlarına yeni ufuklar açmak, iç denetim mesleğini ilgilendiren önemli konuları gündeme taşımak, mesleğin profesyonelleri ile akademisyenlerin bakış açısını bir arada irdelemek suretiyle sürekli mesleki gelişime katkı sağlamak, ülkemiz kamu yönetimine değer katacak çıktılar üretilmesine zemin hazırlamak amacından hareket etmektedir. İlk sayısından itibaren iç denetim mesleği ile ilgili çeşitli konularda yazı, makale, çeviri, söyleşiler yanı sıra iyi uygulama örnekleri ve vakalar yayınlanmış, Denetişim sayesinde iç denetim ve ilgili olduğu alandaki literatüre katkı sağlayacak düzeyde mesleki referans havuzu oluşturulmuştur.

Denetişim, ulusal ve uluslararası mesleki gündemi takip eden proaktif bir bakış açısıyla hareket eder. Denetişimde meslek ile ilgili haberler, ulusal ve uluslararası gelişmeler, fırsatlar ve tehditler kapsamlı ve analitik bir bakış açısıyla ele alınır. Bununla da kalmayarak Denetişim değişim trendini sadece izlemek kalmaz aynı zamanda değişimi yönlendirir.

Denetişim yer verdiği çalışmalarla; profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin iç denetime ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlayacaktır.

20. sayısına kadar 4 ayda bir yayınlanmakta olan Denetişim Dergisi, 20. sayıdan itibaren Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanacaktır. Derginin bilimsellik seviyesinin giderek artırılmasıyla akademisyenlerin makalelerini yayınlatmak için öncelikle müracaat ettikleri bir yayın organı olunması hedeflenmektedir.

Denetim fonksiyonunun tüm argümanlarıyla geliştirilmesini desteklemek suretiyle kamu yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, öngörülebilirlik gibi iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine ve kurumsallaşmaya katkı sağlamaktır.

Kendi alanında ulusal ve uluslararası sınıflama çerçevesinde başvurulan bir referans kaynağı olmaktır.

Dinamiklik

Erişilebilirlik

Nesnellik

Etkililik

Tutarlılık

İnsan odaklılık

Şeffaflık

İnovatiflik

Mücadelecilik

ULAKBİM TR Dizin’in Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı’nda yer alacak dergimizde;

-Postmodern Yönetim Modelleri

 • Amaçlara Göre Yönetim
 • Değişim Mühendisliği
 • Öğrenen Örgütler
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Kaizen (Sürekli İyileştirme)
 • Performans Yönetimi
 • Yönetişim
 • Stratejik Yönetim

-Yeni Kamu İşletmeciliği

-İç Kontrol

-İç Denetim

-Risk Yönetimi

-Kurumsal Yönetim

-Denetim Tür ve Metodolojileri

 • Performans Denetimi
 • BT Denetimi

-Stratejik Planlama

-Performans Esaslı Bütçeleme

-Tahakkuk Esaslı Muhasebe

-Devlet Muhasebesi

-Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması

-Dış Denetim

-Kamu Mali Yönetiminin Temel İlkeleri

-İnsan Kaynakları Yönetimi

-İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel İlkeleri

-Performans Değerlendirme Yöntemleri

-Vs.

konularına ilişkin ve aşağıda belirtilen Jel kodları kapsamındaki makale, deneme, araştırma, çeviri, tanıtım, uygulama örneği, vaka analizi türünde çalışmalar yayımlanacaktır.

Gel codes:

Kaynak: (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel#M)

G3 Corporate Finance and Governance
G30 General

G34 Mergers • Acquisitions • Restructuring • Corporate Governance

G38 Government Policy and Regulation

H. Public Economics

 

H00 General
H1 Structure and Scope of Government
H10 General
H11 Structure, Scope, and Performance of Government
H12 Crisis Management
H13 Economics of Eminent Domain • Expropriation • Nationalization
H19 Other
Public Administration • Public Sector Accounting  and Audits
Public Policy

 

M. Business Administration and Business Economics • Marketing

• Accounting • Personnel Economics

M4 Accounting and Auditing
O3 Innovation • Research and Development • Technological Change • Intellectual Property Rights
Adı ve Soyadı/Unvanı Kurumu
Ahmet KEBELİ /İç Denetim Birim Başkanı (Sorumlu Yazı İşleri Müdürü) Gençlik ve Spor Bakanlığı
Mustafa IŞIK /İç Denetim Birim Başkanı Ticaret Bakanlığı
Dr. Cem ÇETİN /İç Denetim Birim Başkanı Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Sezer BOZKUŞ KAHYAOĞLU /Öğretim Üyesi İzmir Bakırçay Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
Yaşar OKUR /Müfettiş İller Bankası
Şerif Olgun ÖZEN /İç Denetçi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Ali Fatih UYSAL /İç Denetçi İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Fatih ÜNAL /İç Denetçi Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ali Kasım ARKIN /İç Denetçi Düzce Üniversitesi
Dr. Hakan VELİOĞLU /İç Denetçi Tarım ve Orman Bakanlığı
YAZI TÜRÜ TELİF ÜCRETİ (TL)
Araştırma makalesi –Tek yazar 250,00
Araştırma makalesi –2 ve daha fazla yazarlı; yazar başına 200,00
Derleme –Tek yazar 200,00
Derleme – 2 ve daha fazla yazarlı; Yazar başına 150,00
Olgu sunumu; Vaka Analizi; Uygulama Örneği; Çeviri -Yazar başına 150,00
Yazı değerlendirmesi ve rapor düzenlemesi /Hakemlik 100,00

Yazı gönderimini, abonelik ve reklam için; denetisim@kidder.org.tr veya kidder@kidder.org.tr adreslerine e-posta gönderebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi alınabilecek kişiler:

 • Yazı gönderimi/yayımı için ; Ahmet KEBELİ     (505-771 2665)
 • Abonelik işlemleri için ; Ömer GEÇGİL      (505-663 7498)  Serpil CEYLAN    (532-510 2885)
 • Reklam/Sponsorluk işleri için ; Bahadır TOPAL  (506-301 1138), Selçuk OLUM(532-250 8688), Ali Fatih UYSAL   (505-757 8871)