KAMU İÇ DENETÇİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Dernek Merkezi

Derneğin adı

MADDE 1-  (1) Derneğin adı “Kamu İç Denetçileri Derneği”; kısa adı “KİDDER” dir. (Bu Tüzükte bundan sonra kısaca Dernek olarak anılacaktır.)

Derneğin merkezi

MADDE 2-  (1) Derneğin merkezi Ankara’dır.

(2) Dernek, yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir.

(3) Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla genel kurulun verdiği yetkiye dayanarak yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir.

Derneğin amblemi

MADDE 3- (1) Derneğin kullanacağı amblemin şekil ve anlamı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Felsefesi, Amaç, Çalışma Alanları ve Yürütülecek Faaliyetler

Kuruluş felsefesi

MADDE 4- (1) Dernek, “İç Denetim”in;

a)   Kamu kaynaklarının elde edilmesi, kullanımı ve yönetiminde etkililik, ekonomiklik ve verimliliğin sağlanmasına katkıda bulunulması,

b)   Kamusal hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesi ve kamu harcamalarının yapılmasında önceden belirlenmiş politika, amaç ve hedefler ile hukuk kurallarına uyulmasının sağlanması,

c)   Kamudaki savurganlık, yolsuzluk, usulsüzlük ve suiistimallerin önlenmesi, kamu varlıklarının korunması,

ç)   Muhasebe kayıtları, mali tablo ve raporların güvenilirliği, bütünlüğü ve zamanındalığının tesisi,

d)   Hesap verilebilirlik, mali saydamlık ve yönetim sorumluluğu esasına dayalı kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin etkin ve kaliteli bir şekilde işletilmesi ve geliştirilmesi,

e)   Kamu idarelerinin risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve yeterliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,

f)    Bu suretle kamu idarelerinin yönetim yapıları ile karar alma mekanizmalarının geliştirilmesi ve kamudaki yönetim anlayışının çağdaş gelişmeler ışığında iyileştirilmesi,

konularında kamu idarelerinin yöneticilerine, yetkili mercilere, vergi mükelleflerine ve diğer taraflara objektif ve tarafsız bir yaklaşımla güvence sağlanmasında ve danışmanlık hizmeti verilmesinde çok önemli bir misyona sahip olduğu inancıyla, kamu idarelerinin faaliyetlerine değer katma ve onları geliştirme fonksiyonunu güçlendirmeye çalışır.

(2)    Kamu idarelerinde görev yapan Dernek üyesi iç denetçilerin, mesleki yetkinlikleriyle bağımsız ve tarafsız bir şekilde, sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla, iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygun bir şekilde, kurumsal, mesleki ve diğer yönlerden her türlü çatışma, çekişme ve yıkıcı rekabetin dışında kalarak ve yalnızca asli görevlerine odaklanmak suretiyle icra edecekleri mesleki faaliyetleriyle iç denetimin amaç ve fonksiyonlarının hayata geçirilmesinde öncü olacakları, tüm üyelerin bu hususların gerçekleştirilmesi için çalışacağı ve takipçisi olacağı inancıyla Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmeye çalışır.

(3) Dernek, bir meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu olarak bu temel ilkeler çerçevesinde Tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştireceği faaliyetlerini tüm üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyacak, ülke menfaatleri ve kamu yararı ilkelerini gözetecek şekilde bağımsız ve tarafsız bir yaklaşımla yürütmeyi benimser.

Amaç ve çalışma alanları

MADDE 5- (1) Dernek, kuruluş felsefesi ve Tüzükte belirtilen kurallar doğrultusunda ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak ve aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere faaliyetlerde bulunur:

a)   Üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki ihtiyaçlarını karşılamak, hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek ve desteklemek, mesleki sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,

b)  Üyeleri arasında maddi ve manevi yönden dayanışma, yardımlaşma ve işbirliğini sağlamak, mesleki ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmak ve ortak mesleki bilinç oluşturulmasına katkıda bulunmak,

c)   Kamu sektöründeki iç denetim faaliyetinin yetkin, dürüst, tarafsız ve bağımsız bir şekilde icra edilebilmesi ve iç denetçilik mesleğinin gelişmesi, güçlü ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere ortak bir platform oluşturmak, üyelerine bu konularda destek vermek ve yardımcı olmak,

ç)   Üyelerinin, mesleki bilgi ve birikimlerini, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

d)  Denetim alanındaki uluslararası uygulama ve gelişmeleri takip ederek Türkiye’deki iç denetim sistemi ve uygulamalarıyla ilgili sorun ve aksaklıkların, yetersizliklerin giderilmesi yönünde çalışmalar yürütmek ve kamu denetim sisteminin geliştirilmesine yardımcı olmak,

e)   Denetim konusundaki gelişmeler ve iyi uygulama örnekleri doğrultusunda Türkiye’deki iç denetim düzenleme ve uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek, üyelerini, yetkili mercileri ve kamuoyunu bu konularda bilgilendirmek, iç denetime ilişkin mevzuat ve denetim uygulamalarının iyileştirilmesi için öneriler geliştirmek, bilimsel organizasyonlar düzenlemek, düzenlettirmek veya düzenlenen organizasyonlara katılım sağlamak,

f)   Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi, kullanılması ve yönetilmesi, kamu varlıklarının korunması, yolsuzluk, usulsüzlük ve suiistimallerin, kötü yönetimin, israfın ve her türlü hukuk dışı uygulamanın önlenmesi amacıyla kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin tasarım ve işleyişini izlemek, yasal ve yönetsel düzenleme ve uygulamalar konusundaki eksiklik ve aksaklıklar ile kötü uygulamalar konusunda yetkili mercileri, ilgilileri ve kamuoyunu bilgilendirmek, alınması gerekli tedbirler, yapılması gereken düzenlemeler konusunda öneriler geliştirilmek,

g)  Mali yönetim, iç kontrol, mali kontrol, iç denetim, dış denetim, bütçe, harcama mevzuatı, performans yönetimi, performans esaslı bütçeleme, stratejik planlama, risk yönetimi, denetim standartları ve meslek ahlak kuralları, denetim türleri ve yöntemleri gibi konularda mesleki ve bilimsel nitelikli çalışmalar yapmak veya yaptırmak, bu konulardaki ulusal ve uluslararası çalışma ve yayınları izlemek, üyelerinin ve kamuoyunun bilgisine sunmak, gerekli görülenleri yayımlamak, üyelerinin bu alanlardaki fikri çalışmalarını teşvik etmek,

ğ)  İç denetçilik mesleğinin itibar ve saygınlığının korunması, denetim bağımsızlığının sağlanması, mesleki güvencenin korunması ve geliştirilmesi, iç denetçiliğin ehil kişiler tarafından yürütülmesi, mesleki faaliyetlerin ulusal ve uluslararası standartlar ve etik kurallar ile ilgili hukuk kuralları doğrultusunda etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli her türlü çalışmayı yürütmek,

h)  İç denetim faaliyetinin ve iç denetçilik mesleğinin mesleki standart, ahlak kuralları, gelenek ve ilkelerinin geliştirilmesi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak, denetim faaliyetlerinin etkili bir şekilde icra edilebilmesi, modern denetim uygulama ve metotlarının benimsenmesi ve uygulanması için gerekli çalışmaları yürütmek ve bu konuda yetkili mercilerle işbirliği yapmak,

ı)    Üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve iyileştirilmesi, iç denetçilik mesleği ve iç denetim faaliyetinin geliştirilmesi, sorunlarının çözümü için üyelerini ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil etmek, kamuoyu oluşturmak ve gereken diğer her türlü girişimde bulunmak,

i)    İç denetim mesleğinin tanıtımı amacıyla sanatsal faaliyetleri yapmak, yaptırmak veya desteklemek, İç denetim mesleğinin tanıtımı amaçlı reklam filmi, kamu spotu çekimlerinin yapmak, yaptırmak veya desteklemek.

Yürütülecek faaliyetler ve çalışma biçimleri

MADDE 6- (1) Dernek, amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerde bulunur ve gerekli çalışma biçimlerini uygular:

a)   İç denetim faaliyetinin ve iç denetçilik mesleğinin tanıtılması, geliştirilmesi ve özendirilmesi, denetim faaliyetlerinin etkili bir şekilde, ulusal ve uluslararası standartlar ile hukuki düzenlemelere uygun bir şekilde icra edilmesi, denetim bağımsızlığının güçlendirilmesi, mesleki liyakatin korunması için üyelerini teşvik etmek, bu amaçla iç denetime ilişkin düzenleme ve uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak, üyelerini, yetkili mercileri ve kamuoyunu bu konularda bilgilendirmek,

b)  İç denetim uygulamaları ve iç denetçilik mesleğinin icra edilmesindeki sorun ve aksaklıkların çözümü için ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak,

c)   Kamusal hesap verme mekanizmalarının yeterli ve etkin bir şekilde işletilmesi, gerekli önlemlerin alınması, mali saydamlığın sağlanması, kamu kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi ve yolsuzluk, usulsüzlük, suiistimal ve israfa karşı korunması, hukuk kurallarına uyulması, kamu hizmetlerindeki kalitenin arttırılması, kamu idarelerinin yönetim kapasitelerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, kamu görevlilerince etik kurallara uyulmasının sağlanmasına yönelik olarak kamuoyunun, yetkili mercilerin ve kamu görevlilerinin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve teşvik edilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,

ç)   Derneğin amaçlarıyla bağlantılı olarak kamu yönetimi, mali yönetim ve kontrol sistemi, kamu denetimi, teftiş faaliyetleri, iç denetim, denetim tür ve metodolojileri, gelir ve gider mevzuatı, kamu gelir ve harcama politikaları, bütçe uygulamaları gibi alanlarda teorik ve uygulamaya dönük inceleme, araştırma, etüt gibi çalışmalar yapmak veya yaptırmak, araştırma sonuçlarını üyeleri ve kamuoyuyla, ilgili kamu idareleriyle paylaşmak, sistem önerileri ve tavsiyeler konusunda kamuoyu oluşturmak,

d)  Gerek görülmesi halinde iç denetim alanında araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütmek üzere kuruluş, birim veya araştırma geliştirme merkezi yahut enstitü kurmak, iç denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesine yönelik olarak kalite güvence ve geliştirme programları oluşturmak ve geliştirmek, bu konularda kamu idarelerine veya diğer kuruluşlara değerlendirme ve danışmanlık hizmetleri vermek,

e)   Derneğin amaç ve faaliyet konularıyla ilgili konularda üyelerini, kamuoyunu, ilgilileri ve yetkili mercileri aydınlatmak, serbestçe tartışma zemini oluşturmak gayesiyle her türlü toplantı, konferans, sempozyum, panel, kurultay, seminer gibi etkinlikler düzenlemek, kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi, iç kontrol, iç denetim gibi alanlarda forumlar, platformlar oluşturmak,

f)   Üyelerini uluslararası geçerliliği bulunan mesleki sertifikaları alma yönünde teşvik etmek ve bunun için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemek,

g)  Kamu iç denetçi sertifikası almak için iç denetçi adayı belirleme sınavı ve sertifika sınavlarına katılacak kamu görevlilerine yönelik olarak hazırlık kursları, eğitim ve seminer çalışmaları yürütmek,

ğ)  Üyelerinin mesleki sorunlarının çözümünde yardımcı olmak için gerekli çalışmalarda bulunmak, çalışma koşullarının, hukuki ve mali haklarının iyileştirilmesi için öneriler geliştirmek ve gerekli girişimlerde bulunmak,

h)  Üyelerinin mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek ve yetkinliklerini geliştirmek için kurs, seminer ve eğitim gibi faaliyetler yürütmek ve gerekli sosyal etkinlikleri tertip etmek,

ı)    Üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve takibinde veya hukuki yardım gereken durumlarda idari veya yargısal her nevi ve derecedeki merciler önünde üyelerini temsil etmek veya ettirmek, Derneğin amaç ve faaliyet konularıyla ilgili olarak üyeleri adına dava açmak veya bu münasebet dolayısıyla açılan davalardan dolayı husumete ehil olmak, sorun ve uyuşmazlıkların öncelikle taraflar arasında sulh yoluyla çözülmesi için ilgililer nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak,

i)    Derneğin amaçları doğrultusunda mesleki dergi, kitap gibi yayınlar hazırlamak, mevzuat değişikliklerinin takibi için mevzuat külliyatları oluşturmak, üyelerini bilgilendirme amaçlı bülten ve duyuruları hazırlamak, bunları her türlü iletişim araç ve tekniklerini kullanmak suretiyle yaymak, yayın hizmetleri için yayın kurulu oluşturmak ve telif hakları tesis etmek gibi tasarruflarda bulunmak,

j)    Derneğin amaçlarıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla, diğer dernekler, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri kuruluş, birlik, dernek gibi teşekküllerle işbirliği yapmak, ortak çalışmalar yapmak, projeler oluşturmak, organizasyonlar tertip etmek,

k)  Mevzuatın gerektirdiği izinleri alarak uluslararası ve yabancı meslek kuruluşlarına üye olmak ve bunlar nezdinde üyelerini temsil etmek, ulusal düzeydeki meslek kuruluşlarıyla işbirliği geliştirmek ve ortak faaliyetlerde bulunmak,

l)    5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşlarının iç denetim birimleri ile diğer birimlerinin eğitim, seminer, danışmanlık gibi talep ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, bunun için gerekli çalışmaları yürütmek,

m) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerekli kaynakları sağlamak için ortaklıklar kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, ticari ve iktisadi işletmeler kurmak ve işletmek, gerek görülmesi durumunda vakıf ve sandık kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği diğer tesis ve işletmeleri kurmak, üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

n)  Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube veya temsilcilikler açmak,

o)  Amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, gerek görülmesi halinde ücret mukabili hizmet satın almak veya işçi çalıştırmak,

ö)  Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

p)  Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,

r)   Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından şartlı veya şartsız bağış almak, vasiyetleri kabul etmek,

s)   Üyelerinin ekonomik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla arsa veya yapı kooperatifleri kurulmasına öncülük etmek,

ş)   Ülke gündemine ilişkin olarak toplumsal yardımlaşmayı gerektiren konularda dernek üyelerini temsilen yardım faaliyetlerine katılmak, şartlı veya şartsız bağışta bulunmak,

(2) Derneğin tanıtımı için, üyeleriyle özel sektör ve kamu idarelerine tanıtıcı mahiyette dokümanlar hazırlar ve gönderir. Ayrıca, diğer iletişim araçlarıyla tanıtım faaliyetlerinde bulunur.

(3) Dernek, Dernekler Mevzuatı ve ilgili düzenlemelere aykırı olmamak şartıyla amaçların gerçekleştirilmesi için yapılması gerekli her türlü faaliyeti yürütebilir. Bu faaliyetlerin gerektirdiği nitelikteki çalışma biçim ve yöntemlerini kullanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derneğe Üyelik ve Üyelik İşlemleri

Derneğe üyelik

MADDE 7- (1) Derneğin amaçlarını ve bu doğrultuda Tüzükte belirtilen kuruluş felsefesi ve kurallara uygun olarak çalışmayı kabul eden ve aşağıda sayılan nitelikleri taşıyan gerçek kişiler Derneğe üye olabilirler. Derneğe üye olacakların medeni haklara sahip, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşımaları ve T.C. vatandaşı olmaları gereklidir.

Üyelik türleri

MADDE 8- (1) Asil ve onursal üyelik olmak üzere iki tür üyelik bulunmaktadır.

a) Asil Üyeler: Asil üyeler; Tüzüğün 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayan ve müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

b) Onursal Üyeler: Tüzüğün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında sayılan koşulları taşıyıp Yönetim Kurulu tarafından onursal üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Üyelik türleri itibariyle üyelik koşulları

MADDE 9- (1) Aşağıda sayılan niteliklerden birine sahip olanlar Derneğe asil üye olabilirler:

a)   5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer özel kanunlara göre kamu idarelerinde iç denetçi olarak görev yürütenler,

b)  Uluslararası geçerliliği bulunan iç denetçi sertifikası bulunanlar,

c)   Kamu idarelerinde fiilen iç denetçilik görevini yürütmemekle beraber İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilen “Kamu İç Denetçi Sertifikası”na sahip olanlar,

ç)   Kamu işletmeleri bünyesinde iç denetim görevi yürütenler veya yürütmüş olanlar,

d)  İç denetim mesleği ile ilgili bilimsel çalışmaları bulunanlar.

(2) İç Denetim Koordinasyon Kurulu üyeleri veya daha önce bu görevde bulunmuş olanlar, Derneğin amaç ve çalışma alanlarıyla ilgili konularda araştırma ve çalışması bulunan veya iç denetçilik mesleğinin geliştirilmesine yönelik maddi ve manevi katkı sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, denetim elemanları, uzmanlar veya daha önce bu görevlerde bulunmuş olanlar, kamu idarelerinin üst yöneticileri ve strateji geliştirme birimlerinin başkan veya daire başkanları Derneğe onursal üye olabilirler.

Üyelik işlemleri

MADDE 10- (1) Dernek asil üyeliği için gerekli işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a)   Derneğe asil üye olmak isteyenler Derneğin kuruluş felsefesi, amaç ve çalışma konuları ile Tüzükte belirtilen diğer kuralları kabul ettiklerini ve gerekli üyelik şartlarını taşıdıklarını belirten “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurup gerekli belgelerle birlikte bir dilekçe ekinde Derneğe sunarlar. Formun içeriği ve şekli ile üyelik için aranacak belgeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

b)  Üyelik başvuruları Yönetim Kurulu tarafından Tüzükte belirtilen koşullar yönünden araştırılıp incelendikten sonra en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve ilgiliye yazılı olarak veya e‐posta yoluyla bildirilir.

c)   Yönetim Kurulu üyelik başvurularını gerekçe belirtmeksizin reddedebilir.

ç)   Üyelik başvurusu kabul edilenler üyeliğe kaydedilir. Asil üyelerden kayıt sırasında giriş aidatı tahsil edilir. Üyeliğin kazanılması kaydın yapılması ve giriş aidatının ödenmesine bağlıdır. Yıllık aidatın tahsilinde Tüzüğün ilgili hükmü ve Yönetim Kurulu kararı uygulanır.

d)  Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

(2) Dernek onursal üyeliği için gerekli işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Derneğe onursal üye olmak isteyenler Derneğin kuruluş felsefesi, amaç ve çalışma konuları ile Tüzükte belirtilen diğer kuralları kabul ettiklerini ve gerekli üyelik şartlarını taşıdıklarını belirten “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurup gerekli belgelerle birlikte bir dilekçe ekinde Derneğe sunabilirler ya da Dernek üyelerinden en az 10 kişinin veya Yönetim Kurulu üye tam sayısının 1/3’ünün teklifi ile onursal üyeliğe alınabilirler.

b) Başvuru veya teklifler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir, Yönetim Kuruluna katılanların salt çoğunluğu ile onursal üye kabul edilir.

Üyelerin hak ve yükümlülükleri

MADDE 11- (1) Asil üyeler üyelik aidatını ödemekle yükümlüdür. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.

(2) Üyeler, Derneğin kuruluş felsefesi ve amaçlarına sadık kalmak, Tüzükte belirtilen kurallara ve Dernek Etik Kurulu tarafından belirlenen etik kurallara uymak, çalışmalara aktif bir şekilde katılmak, amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerekli maddi ve manevi desteği sağlamakla görevli ve sorumludurlar.

(3) Hak ve yükümlülüklerin ihlali durumunda Tüzük hükümleri, Etik Kurallar ve Dernekler Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Üyelikten ayrılma

MADDE 12- (1) Üyeler, yazılı olarak bildirmek kaydıyla Dernekten ayrılma hakkına sahiptirler. Üyenin istifa dilekçesinin Yönetim Kuruluna ulaştığı tarihten itibaren ayrılış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ancak, üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Kendi isteğiyle üyelikten ayrılanların tekrar üye olabilmeleri Yönetim Kurulunun 2/3’ünün kararıyla mümkündür.

Üyeliğin sona ermesi ve itiraz

MADDE 13- (1) Dernek üyeliği aşağıdaki hallerde sona erer:

a)   Üyenin vefat etmesi,

b)  Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

c)   Dernek Tüzüğüne ve belirlenen Etik Kurallara aykırı davranışlarda bulunmak,

ç)   İç Denetim Koordinasyon Kurulunca yayımlanan “Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları” na aykırı davranışlarda bulunmak veya iç denetçilikle bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergilemek,

d)  Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

e)   Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek

(2) Üyeler, bu maddenin (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan hallerde Etik Kurulunun oluru alınarak, Yönetim Kurulunun kararı üzerine, (e) bendindeki durumun gerçekleşmesi halinde ise doğrudan Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Diğer durumlardan birinin tespiti halinde ise Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

(3) Dernek üyeliğinden çıkarılanların çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığını ileri sürerek Genel Kurula itiraz hakları vardır.  Üyelikten çıkarılanların itirazen başvuruları üzerine üyelikten çıkarılma kararı ilk Genel Kurul toplantısında görüşülerek sonuçlandırılır. Genel kurulun bu konuda verdiği kararlar kesindir.

(4) Dernekler Kanununda sayılan fiil ve suçlar ile Türk Ceza Kanununda sayılan yüz kızartıcı suçlar nedeniyle hakkında bir mahkûmiyet kararı verilen üye ile devlet memurluğundan çıkarılan veya kamudan ilişiği kesilen üyenin Dernek üyeliği, herhangi bir karara gerek bulunmaksızın kendiliğinden sona erer.

(5) Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hiçbir hak iddia edemezler. Üyelikten çıkarılanlar tekrar Derneğe üye olamazlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dernek Organları

Derneğin organları ve yapısı

MADDE 14- (1) Derneğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

d) Danışma Kurulu

e) Etik Kurulu

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında sayılan organlar yanında Yönetim Kurulu kararıyla çeşitli amaçlarla geçici nitelikte kurul, komisyon, çalışma grubu gibi heyetler teşkil edilebilir.

Genel Kurulun teşkili, çağrı ve toplantı usulü

MADDE 15- (1)  Genel kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup; Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Olağan genel kurul, 2 yılda bir Nisan ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

(2) Genel kurul;

a) Bu Tüzükte belli edilen zamanda olağan,

b) Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

(3) Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

(4) Genel Kurulun toplantıya çağrılması aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

a) Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

b) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, bu fıkranın (a) bendinde belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

c) Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

(5) Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun belirleyeceği yerde yapılabilir.

(6) Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla, Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

(7) Genel Kurul toplantı usulü aşağıda belirtilmiştir:

a)   Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

b)  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

c)   Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip üyeler seçilerek divan heyeti oluşturulur.

ç)   Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

d)  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

e)   Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile kâtipler tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

(8) Genel Kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

(9) Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 16- (1) Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:

a)   Dernek organlarının seçilmesi,

b)  Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

c)   Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

ç)   Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

d)  Üyelerin sosyal ve ekonomik yönden gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla yapı kooperatifi, arsa kooperatifi kurmasına veya üyeler tarafından kurulmuş olan kooperatiflere katılmaya karar verilmesi,

e)   Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f)   Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

g)  Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

ğ)  Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

h)  Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

ı)    Derneğin sandık veya vakıf kurması,

i)    Derneğin fesih edilmesi,

j)    Yönetim Kurulunca teklif edilen diğer önerilerin incelenip karara bağlanması,

k)  Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

l)    Derneğin şube veya temsilciliklerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube veya temsilcilikleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

m)    Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

(2) Genel Kurul, Derneğin en yetkili organı olarak Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerini görür, kararları alır ve yetkileri kullanır.

(3) Genel Kurul, Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Yönetim Kurulunun oluşumu ve çalışma usulü

MADDE 17- (1)  Yönetim Kurulu on iki asıl ve altı yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcıları, genel sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

(2) Seçimin yapıldığı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmayan üyeler aday olarak gösterilemez.

(3)  Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Kurul, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

(4) Yönetim Kurulu, Başkanın bulunmadığı zamanlarda genel sekreterin çağrısı ve saptadığı gündem üzerine toplanır ve gerekli çalışmaları yapar. Bu toplantılara Başkanın belirleyeceği başkan yardımcısı başkanlık eder.

(5) Yönetim Kurulu asil üyelerinden görev dolayısıyla Ankara dışında bulunmak zorunda kalanlar hariç olmak üzere, üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

(6) Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 18- (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yürütür ve yetkileri kullanır:

a)   Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b)  Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

c)   Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,

ç)   Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, yapı ve arsa kooperatifi kurulmasıyla ilgili işlemleri yürütmek,

d)  Genel kurulun verdiği yetki ile gerekli görülen yerlerde şube veya temsilcilik açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

e)   Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,

f)   Her faaliyet yılı sonunda Derneğin yıllık bilanço ve Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,

g)  Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

ğ)  Derneğin işlerini yürütmek üzere personel çalıştırılmasına karar vermek,

h)  Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

ı)    Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

i)    Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Dernek Genel Sekreteri

MADDE 19- (1) Genel Sekreter Derneğin büro işlerini yürütür, karar defterini tutar, Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar ve toplanmasını sağlar, kabul edilebilir mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin görevinden ayrılmış sayılması halinde yedek üyeyi göreve davet eder.

Denetim Kurulunun teşkili

MADDE 20- (1) Denetim Kurulu üç asil ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Denetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir raportör seçer. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 21- (1) Denetim Kurulu; Derneğin, Tüzüğünde gösterilen amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği öngörülen çalışma alanları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Tüzükte belirlenen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

(2) Denetim Kurulu gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun teşkili ve görevleri

MADDE 22- (1)  Danışma Kurulu, Derneğin en üst istişare organıdır. Danışma Kurulu, iç denetim alanında mesleki çalışmaları, bilgi birikimleri ve tecrübeleriyle temayüz etmiş Derneğin asil veya onursal üyeleri arasından Genel Kurul tarafından gizli oyla 2 yıl için seçilen 9 üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, ilk toplantısında bir üyeyi başkan seçer. Danışma Kurulu, başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kez veya Yönetim Kurulunun isteği üzerine gerektiğinde toplanır. Kurul, üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alır ve Yönetim Kuruluna bildirir. Kurul kararları, istişari nitelikte olup, bağlayıcı değildir.

(3) Danışma Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

a) Kamudaki iç denetim uygulamaları ile iç denetçilik mesleğinin sorunları, gelişimi gibi konularda görüşme ve değerlendirmeler yapmak, bu konularda tavsiyelerde bulunmak,

b) Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi bakımından yönetim kurulunca belirlenen stratejileri değerlendirmek ve bu hususlarda tavsiyelerde bulunmak,

c) Derneğin faaliyetlerini amaçlara uygunluk ve sonuç almadaki etkinliği bakımından değerlendirmek ve gerekli önlemleri tavsiye etmek.

Etik Kurulun teşkili

MADDE 23- (1) Etik Kurulu, Derneğin asil üyeleri arasından Genel Kurul tarafından 2 yıl için gizli oyla seçilen 7 üyeden oluşur. Kurul, ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan ve bir raportör seçer.

Etik Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 24- (1) Etik Kurulu; Dernek üyelerinin uymakla yükümlü olduğu etik kuralları belirlemek ve bu etik kurallara aykırı davranışlarda bulunan üyelerin durumunu inceleyerek Yönetim Kuruluna görüş bildirmekle görevli ve yetkilidir. Ayrıca, Etik Kurulu, belirlenen etik kuralların yayımlanması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütür ve üyelerin bu konuda bilinçlendirilmesini sağlar. Kurul, kural ihlallerine ilişkin olarak yapılması gerekenler ve alınması gerekli tedbirler konusunda Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

(2) Etik Kurulu, üye tamsayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Üyelikten çıkarılmaya ilişkin kararlar ile etik kurallara aykırı davranan üyeler hakkında alınacak kararlar öncesinde ilgilinin yazılı veya sözlü savunmasının alınması zorunludur. Kurul tarafından bir haftadan az olmamak üzere verilen süre içerisinde yazılı veya sözlü savunma vermeyenlerin savunma hakları düşer.

(3) Etik Kurulunun, üyelikten çıkarılma veya kural ihlallerinin görüşüleceği toplantılara hakkında karar verilecek üyeyle aynı idarede iç denetçilik görevi yürütenler ve bu üye ile çıkar ilişkisi ya da çıkar çatışması bulunanlar katılamazlar.

(4) Etik Kurulunun toplantıları ve kararları, Etik Kurulu defterine yazılır ve yazılı savunmalarla birlikte saklanır. Üye hakkında verilen kararlar en geç üç gün içinde yönetim kuruluna gönderilir.

Çalışma komisyonlarının teşkili ve yürütecekleri görevler

MADDE 25- (1) Yönetim Kurulunun belirleyeceği alanlarda belli süreli veya sürekli olarak araştırma, inceleme veya çalışmalar yapmak üzere asil ve onursal üyeler arasından ihtisas komisyonları teşkil edilebilir.

(2) Çalışma komisyonları araştırma, inceleme veya diğer çalışmaların yürütülmesi sırasında Derneğin Danışma Kurulu üyeleri veya onursal üyelerinin görüş ve değerlendirmelerine başvurabilir. Komisyonlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenen raporlar Yönetim Kuruluna sunulur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dernek Gelirleri, Gelir-Gider ve Kayıt İşlemleri

Üyelik aidatı

MADDE 26- (1) Üyelik aidatı giriş ve yıllık aidat olmak üzere iki türlüdür:

a) Giriş aidatı, asil üyeliğe kabul edilenlerden bir defaya mahsus olmak üzere giriş aidatı olarak kayıt işlemi sırasında tahsil edilen aidattır.

b) Yıllık aidat, asil üyelerden yıllık aidat olarak her yıl için alınan aidattır.

(2) Giriş ve yıllık aidatın tutarını, tahsil dönemi ve usulünü belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Derneğin gelirleri

MADDE 27- (1) Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

a)   Asil üyelerden alınan giriş ve yıllık aidatlar,

b)  Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Derneğe yaptıkları şartlı veya şartsız bağış ve yardımlar,

c)   Asil ve onursal üyelerin yapacakları şartlı veya şartsız bağış ve yardımlar,

ç)   Dernek tarafından tertiplenen organizasyonlardan ve çeşitli faaliyetlerden sağlanan gelirler,

d)  Yayın satışları, eğitim, kurs ve seminer gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

e)   Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

f)   Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak şartlı veya şartsız bağış ve yardımlar,

g)  Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari ve iktisadi faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

ğ)  Diğer gelirler.

Gelir ve gider işlemleri

MADDE 28- (1) Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

(2) Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlenir.

(3) Diğer gelir ve gider işlemlerinde Dernekler Mevzuatı ve diğer hükümlere göre işlem yapılır.

Derneğin borçlanması

MADDE 29- (1) Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tutulacak defterler ve kayıt işlemleri

MADDE 30- (1) Dernek, Dernekler Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen defterleri tutar. Bu defterlerin Dernekler İl Müdürlüğü veya noterden onaylı olması zorunludur.

(2) Kayıtlar, ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur.

 

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Derneğin iç denetimi

MADDE 31- (1) Derneğin iç denetimi, Dernekler Mevzuatı ve Tüzük hükümlerine göre Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa gerçekleştirilir.

Dernek Tüzüğünün değiştirilme usulü

MADDE 32- (1) Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

(2) Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Tüzükte hüküm bulunmayan haller

MADDE 33- (1) Bu Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Derneğin feshi

MADDE 34- (1) Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

(2) Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye işlemleri

MADDE 35- (1) Dernek mal varlığının devri veya paylaştırılması konusunda Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul tarafından belirleme yapılmamışsa Derneğin mal varlığı Hazineye devredilir.

(2) Derneğin feshi sonucunda mal varlığının tasfiye işlemlerinin yürütülmesinde Medeni Kanun, Dernekler Mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Temsilcilik açma

MADDE 36- (1) Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, Dernek Genel Kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Dernek şubelerinin kuruluşu

MADDE 37-(1) Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin görev ve yetkileri

MADDE 38- (1) Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin organları ve şubelere uygulanacak hükümler

MADDE 39- (1) Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu, etik kurul ve denetim kuruludur.

(2) Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu üç asıl ve üç yedek, etik kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

(3) Bu organların görev ve yetkileri ile bu Tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de aynen uygulanır.

(4) Genel Merkez Denetim Kurulu, şubelerin bütün faaliyet ve işlemleri üzerinde belli aralıklarla denetim yapabilir. Denetim yapılması halinde, hazırlanan rapor Genel Merkez Yönetim Kuruluna bir ay içerisinde sunulur.

(5) Şubelerin yıllık gelirlerinin dörtte biri, yeni yılın Ocak ayı sonuna kadar Genel Merkez banka hesaplarından birisine yatırılır ve durum Genel Merkeze bildirilir.

Şubelerin genel kurullarının toplanma zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda temsili

MADDE 40- (1) Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

(2) Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Ekim ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

(3) Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

(4) Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her on (10) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 1’den fazla veya toplam üye sayısı 10’dan az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

(5) Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

(6) Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 41- (1) Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesiyle 20/4/2014 tarihli Denek Genel Kurulunda alınan kararlarla değişik Kamu İç Denetçileri Derneği Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.