Yazılar

İstanbul İstinye Üniversitesi-KİDDER İşbirliğinde Konkordato Komiserliği Sertifika Eğitimi

Yazılar

İstanbul İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Kamu İç Denetçileri Derneğince, gelen talepler doğrultusunda, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu ve 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında konkordato kurumunun yeni uygulamalarından dolayı iş yapış biçimi, mevzuatın yorumlanması, disiplinler arası çalışma standartları ve uygulamaya yönelik olarak çıkarılan mevzuatın başarılı olmasına katkıda bulunma sürecinde kolaylaştırıcı rol almak temel amacımızdır. Bu kapsamda konusunda uzman olan meslek mensuplarının konkordato kurumu mevzuatına hakim olmasının sağlanmasına yönelik olarak 24 saatlik konkordato komiserliği eğitim programı düzenlenmesi planlanmaktadır.

Katılımcı Profili

Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır;

 • Türk vatandaşı olmak
 • Tam ehliyetli olmak
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak
 • İflas etmemiş olmak
 • Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak
 • Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak
 • Kamu hizmetinden yasaklı olmamak
 • Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak
 • Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak

Eğitimin Süresi

24 saatlik konkordato komiserliği sertifika eğitimi

22-23 Kasım 2018 (Perşembe-Cuma) (17:30-21:30)

24-25 Kasım 2018 (Cumartesi-Pazar) (09:00-17:30)

Eğitim İçeriği

Genel Temel Bilgiler

 • İcra ve İflas Yasası’na genel bakış
 • Konkordato talebi, projesi, yargılaması, tasdiki
 • Tebligat yasası
 • Kurumsal Yönetim
 • Kurumsal Risk Yönetim
 • Denetim kavramı ve standartları

 

Mali Bilgiler

 • Muhasebe Kavramları ve Giriş
 • Mali Tabloların Yapısı ve İçeriği

Finansal Durum Tablosu

Kapsamlı Gelir Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Nakit Akım Tablosu

Mali Tablo Dipnotları

 • Mali Tablolardaki Kalemler/Hesapların İncelenmesi

Varlık Kalemlerinin İncelenmesi

Yabancı Kaynak Kalemlerinin İncelenmesi

Öz kaynak Kalemlerinin İncelenmesi

Gelir Tablosu Kalemlerinin İncelenmesi

 • Mali Tabloların Yönetsel Analizi ve Değerlemesi için okunmasına giriş
 • Mali Analiz Teknikleri

Değişimlerin Analizi

Eğilim Yüzdeleri Hesaplanması

Dikey Analiz

Oran Analizleri

Hukuk Açısından Konkordato

 • Adi Konkordato

Konkordato talebi

Konkordato talebine eklenecek belgeler

Geçici mühlet

Kesin mühlet

Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri

Komiser tarafından defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri

Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet

Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti

Alacaklılar toplantısına davet

Konkordato projesi

Konkordatonun mahkemede incelenmesi

Konkordatonun tasdiki şartları

Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı

Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı

Kanun yolları

Konkordatonun hükümleri

Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi

Konkordatonun Feshi

Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri

 • İflastan Sonra Konkordato

 

 • Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato

Zorunlu içeriği

Tasdikin sonuçları

Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu

Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi

Paraya çevirme

Rehinli taşınmazlar

Taşınır rehinleri

Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri

Paraların paylaştırılması

Rehin açığı

Tevdi

Faaliyet raporu

Hukukî işlemlerin iptali

 • Sermaye Şirketleri Ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırması

Başvuruya eklenecek belgeler

Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve alınacak   tedbirler

Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları

Kararın sonuçları

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli

Eğitim Yöntemleri

Eğitimin yüz yüze olacak olup, yaklaşık 100 sayfalık bir kitapçık dersin materyalleri arasındadır.

Eğitim Ücreti:

Konkordato Komiserliği Sertifika Eğitimi için;

Ödeme: 1200 TL (Peşin ve KDV dahil)

Kamu İç Denetçileri Derneği Üyesi veya İstinye Üniversitesi Mezunları, öğrencileri ve çalışanları olanlar, TMMOB, TÜRMOB, Türkiye Barolar Birliği üyeleri, halihazırda bilirkişi listesinde yer alanlar ile en az üç kişi olarak başvuranlar için ödeme %20 indirimlidir.

İSÜ Teknoloji Araştırma Geliştirme İnovasyon ve Danışmanlık A.Ş.
9068-14260910-355
IBAN: TR70 0013 4000 0142 6091 0000 07

Açıklama kısımlarında MUTLAKA AD VE SOYAD İLE Konkordato Komiserliği Sertifika Eğitimi açıklamaları yer almalıdır. Ödeme yapan her katılımcı aindirim ile ilgili üye kartı fotokopisini [email protected]‘ mail atmalıdırlar.

KAYIT VE ÖDEME IÇIN: https://sem.istinye.edu.tr

Belge

Konkordato Komiseri Sertifikası %70 devam ve eğitim sonunda yapılacak sınavda %70 başarılı olanlara verilecektir.

Devamlılık şartını sağlayarak sınavdan başarı elde edemeyen katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

Eğitmenler:

Konusunda uzman komiserlik deneyimine sahip hocalar tarafından verilecek eğitimde ayrıca kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetim ve denetim kavramı ve standartları eğitimi ile diğer eğitimlerden farklı bir perspektif verilmesi planlanmaktadır.

Eğitim Yeri ve İletişim

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü (Cevizlibağ Metrobüs durağı yürüme mesafesi içerisinde)-Zeytinburnu/İstanbul[email protected] 0505 757 88 71