Denetişim Dergisinin amacı; denetim fonksiyonunun tüm argümanlarıyla geliştirilmesini desteklemek suretiyle kamu yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, öngörülebilirlik gibi iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine ve kurumsallaşmaya katkı sağlamaktır.

 

Bu amaç çerçevesinde Denetişim; özellikle kamu sektöründe iç denetimle ilgili konularda paydaşlarına yeni ufuklar açmayı, iç denetim/denetim mesleğini ilgilendiren önemli konuları gündeme taşımayı, mesleğin profesyonelleri ile akademisyenlerin bakış açısını bir arada irdelemek suretiyle sürekli mesleki gelişime katkı sağlamayı, ülkemiz kamu yönetimine değer katacak çıktılar üretilmesine zemin hazırlamayı hedeflemektedir.