Yazılar

Başbakanlık Müsteşarı Ziyareti

Yazılar

20150318_144019

Başbakanlık Müsteşarı Sayın Kemal MADENOĞLU, Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Faruk UYSAL ile üyelerimizin katılımıyla 18 Mart 2015 tarihinde makamında ziyaret edilmiştir. Ziyarette Derneğimizin yapısı ve faaliyetleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldıktan sonra mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunları dile getirilmiştir.

Görüşmede öncelikle meslektaşlarımızın İç Denetim Koordinasyon Kurulunun görev ve sorumluluklarını daha etkin olarak yerine getirebilmesi halinde iç denetimin başarısının artacağına inandığı, bu nedenle Kurulun mevcut yapısının gerek insan kaynağı gerekse idari bağımsızlık noktasında güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır.

Ziyarette dile getirilen bir diğer husus, iç denetim faaliyetleri ile teftiş faaliyetleri arasındaki yetki karmaşası olmuştur. İki denetim biriminin mevzuatta örtüşen bazı rollerine ilaveten, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile iç denetimin sadece iç denetçiler tarafından yapılacağı açık bir şekilde hüküm altına alınmasına rağmen, bazı bakanlıklarımızda teftiş yönetmeliklerinde değişiklik yapılmak suretiyle, iç denetimin alanına giren görevlerin de teftiş kurullarının görevleri arasında sayıldığı ifade edilmiştir. Bu durumun, denetim görev ve yetkilerinde belirsizliğe dolayısıyla ve kaynak israfına neden olduğu, iç denetim ve genel olarak kamudaki tüm denetim faaliyetlerinin etkin olarak yürütülmesinin önünde gittikçe büyüyen bir engel haline geldiği de vurgulanmıştır.

İç denetçilerin 2007 yılında kamu kurumlarına atanmaya başlandığı, aradan geçen 8 yıla rağmen iç denetim kadrolarının % 54’ünün boş olduğu belirtilmiş, Başbakanlık dışında Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı gibi kurumların hiç atama yapmadığı hususu da görüşmede gündeme getirilen bir başka madde olmuştur.

Kamu idarelerindeki üst yöneticilerin, iç denetim ile teftiş arasındaki ayrımın farkında olmadıkları için iç denetçi atamaktan imtina etmelerinin yanı sıra iç denetçiliğin uzman, müfettiş kadrolarından belirli şartları sağlayan kişilerden seçilerek alınan ve sertifikasyona tabi bir meslek olmasına rağmen diğer meslek gruplarından özlük hakları açısından bir farkının bulunmamasının da, bu mesleğin tercih edilmemesinde etken olduğu ifade edilmiştir. Bu noktada, iç denetçilerin “Zam ve Tazminatlarında” düzenlemeye gidilerek sertifika düzeyine bağlı bir farklılaştırmaya gidilmesinin bu sorunun çözülmesine katkı sağlayacağı belirtilmiştir.

Son olarak, iç denetim birimlerinin teşkilat şemalarında yer almamalarının ve başkanlık kadrosunun ihdas edilmemesinin yarattığı sorunlar dile getirilmiştir. İç denetim başkanlarının kurum içindeki itibarı, saygınlığı ve güvenirliği ile iç denetimin istenilen sonuçlara ulaşmasında doğrudan ilişkili olduğu, ancak mevcut yapıda bu etkinliği yasal bir dayanaktan ziyade üst yöneticilerin iç denetim faaliyetine bakış açılarının belirlediği ifade edilmiş ve üst yöneticisinden gerekli desteği alamayan iç denetim birimlerinin denetlenen birimlerle ilişkilerinde de sorunlar yaşadığı belirtilmiştir.

Sayın Müsteşarımız, iç denetim faaliyetinin birimlerde yürütülen işlerin düzgün gidip gitmediği noktasında üst yöneticilerin önemli bir izleme ve değerlendirme aracı olduğunu ve daha önceki müsteşarlık döneminde iç denetimden bu yönde oldukça faydalandığını belirtmiştir. Ayrıca, kendisine arz ettiğimiz konularda hak verdiği hususların bulunduğunu ifade ederek, Derneğimizden sorunlara ilişkin somut mevzuat değişikliği önerileri sunulmasını talep etmişlerdir. Derneğimize gösterdiği ilgiden dolayı Sayın Müsteşarımıza teşekkür ediyor, Dernek olarak kendilerine çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyoruz.

Ayrıca, yürüttükleri çalışmalarla Sayın Müsteşarın iç denetim faaliyetlerine bakışında olumlu bir intiba bırakan ve yapılan ziyarette gerekli randevuların alınmasına katkı sağlayan başta Ahmet DİNÇER Bey olmak üzere Kalkınma Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığında görev yapmakta olan meslektaşlarımıza da Derneğimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

KİDDER Yönetim Kurulu