Yazılar

Devlet personel başkanlığı ziyareti

Yazılar

03.04.2015 tarih, 2263 sayılı Devlet Personel Başkanlığının, Kamu kurum kuruluşlarında iç denetçi olarak istihdam edilen personelin, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceğine dair mütalaasına hukuki anlamda iç denetçiler aleyhine sonuçlar doğurabileceğine dair Devlet Personel Başkan Yardımcısı sayın Adem DİNÇ ve ilgili uzmanlar ile bilgi paylaşımı yapıldı.

  Anayasa’nın 10. Maddesi ve Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarında da belirtildiği üzere, kanun önünde eşitlik ilkesi, hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil hukuksal eşitlik öngörülmektedir. Eşitlik ilkesinin amacı, birbiriyle aynı durumda olanlara ayrı kuralların uygulanmasının ve ayrıcalıklı kişi ve toplulukların yaratılmasının engellenmesi olduğu hatırlatılmıştır.

Merkezi denetim elemanlarının sendikalara üye olamamasının önemli bir nedenin tarafsızlık, objektiflik, bağımsızlık ilkelerinden kaynaklandığını, İç denetçilerin ulusal meri mevzuattaki denetim görevlerinin yanı sıra IIA Uluslararası mesleki uygulama çerçevesine ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yayınlanan Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları belirtilen ilkelere tabi olduğu belirtilmiştir. Bu itibar ile Kamu İç Denetçilerinin  tarafsızlık, objektiflik, bağımsızlık ilkelerine, Anayasa’nın “Kanun önünde eşitlik” başlığını tanıyan 10. Maddesine, 5018 sayılı kanunda iç denetim iç denetçiler eliyle yapılacağı ve denetim görevlerinin belirlendiği 63. ve 64. Maddesine 14.09.2010 tarih,  27699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmeliğin 3. Maddesinde denetim elamanı olduğu açık olan “iç denetçi” olarak istihdam edilen personelin aksi iddia edilen 03.04.2015 tarih, 2263 sayılı Devlet Personel Başkanlığının mütalaasının yukarıda zikredilen Anayasa, kanun ve yönetmelikler kapsamında yeniden gözden geçirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Ayrıca denetim elemanlarına yönelik yapılacak düzenlemelerde bu görüşten yola çıkarak iç denetçilerin kapsam dışı kalarak hak kayıplarına yol açabileceği bu durum iş barışını bozacağı, yine AB kapsamında yapılan düzenlemeler ile uluslararası düzenlemeler ile birlikte verilen bir görüş ile ülkemizin itibar riski açısından olumsuz bir durum olacağı bildirilmiştir. Bu kapsamda sendika kanunun ilgili maddesi gereği denetim elemanlarının tamamına yönelik yapılacak bir düzenleme ile ancak sendika üyesi olunalabileceği dile getirilmiştir.

Devlet Personel başkan Yardımcısı sayın Adem DİNÇ ve ilgili Devlet Personel Uzmanları konu hakkında tekrar bir değerlendirme yapacaklarını bildirdiler.