Yazılar

İç Denetçi Sertifika Derecelendirilmesi

Yazılar

Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

3 Nisan 2014 PERŞEMBE
Resmi Gazete
Sayı : 28961
KURUL KARARI

İç Denetim Koordinasyon Kurulundan:

KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKASININ DERECELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN

ESAS VE USULLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 17/2/2012 tarihli ve 28207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yurtdışında yüksek lisans ve doktora” ibaresi “Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde veya yurtdışında yüksek lisans ve doktora” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin (b) bölümünün birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mesleki faaliyetler, düzenlenen raporlar ve diğer çalışmalardan oluşur. Düzenlenen raporlardan en fazla 40 puan, diğer çalışmalardan en fazla 10 puan toplanabilir. İç denetçiler (denetim gözetim sorumluları dahil), yazdıkları her bir denetim raporundan 2,5 puan, danışmanlık raporundan 2 puan ve yolsuzluk ve usulsüzlük bulgularının üst yöneticiye bildirilmesi amacıyla hazırlayacakları inceleme raporlarından ise 1 puan kazanırlar. Bir takvim yılında inceleme raporlarından en fazla 2 puan toplanabilir.”

MADDE 3 – Aynı Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin (b) bölümünün ikinci fıkrasında yer alan “denetim plan ve programının hazırlanması” ibaresi “iç denetim planının hazırlanması” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “denetim faaliyetleri sırasında yürüttükleri her denetim gözetim faaliyetinden 0,5 puan,” ibaresi ile aynı bölümün son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin (b) bölümünün beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Atanan iç denetçi sayısı onun altında olan idarelerdeki iç denetim birimi başkanları, yönetici puanlarının yanı sıra aynı dönemde yürüttükleri denetim ve danışmanlık faaliyetlerinden de puan kazanırlar. Atanan iç denetçi sayısı on ve üzerinde olan idarelerdeki iç denetim birimi başkanları için ise sadece yönetici puanı hesaplanır.”

MADDE 5 – Aynı Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin (f) bölümünde yer alan ” KPDS’den (A) düzeyi için 10, (B) düzeyi için 8, (C) düzeyi için 6, (D) düzeyi için ise 4, ÜDS’den 90-100 aralığı için 10, 80-89 aralığı için 8, 70-79 aralığı için 6, 60-69 aralığı için ise 4,” ibaresi ” YDS’den (A) düzeyi için 10, (B) düzeyi için 8, (C) düzeyi için 6, (D) düzeyi için ise 4,” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bölümde yer alan ” IELTS’den 8 ve üzeri için 10; 7,5 için 8; 6,5 ve 7 için 6; 6 için ise 4″ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Esas ve Usullere ekli “Kamu İç Denetçi Sertifikası Derecelendirme Formu” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Ekini görmek için tıklayınız.