Yazılar

Kamu Kurumlarında İyi Uygulama Örnekleri Paneli Başvurusu

Yazılar

5018 sayılı Kanun’un amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasının raporlanması gibi hususları düzenlemektir. Makul güvence kapsamında kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak, geliştirmek ve rehberlik yapmak için yürütülmekte olan iç denetim faaliyetinin kanuni altyapısını da 5018 sayılı Kanun oluşturmaktadır.

Kamu İç Denetçileri Derneği olarak üyelerimizin, mesleki bilgi ve birikimlerini, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak üzere gerekli çalışmaları yapma görevinden hareket ile Denetim alanındaki uluslararası uygulama ve gelişmeleri takip ederek Türkiye’deki iç denetim sistemi ve uygulamalarıyla ilgili sorun ve aksaklıkların, yetersizliklerin giderilmesi yönünde çalışmalar yürütmeyi ve kamu denetim sisteminin geliştirilmesine yardımcı olmayı varoluş sebebimiz olarak değerlendirmekteyiz.

Bu kapsamda Kamu İç Denetçileri Derneği olarak denetim konusundaki gelişmeler ve iyi uygulama örnekleri doğrultusunda Türkiye’deki iç denetim düzenleme ve uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek, üyelerini, yetkili mercileri ve kamuoyunu bu konularda bilgilendirmek, iç denetime ilişkin mevzuat ve denetim uygulamalarının iyileştirilmesi için öneriler geliştirmek amacıyla kamu kurumlarında iyi uygulama örnekleri paneli düzenlenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda değer katma, geliştirme ve rehberlik yapma faaliyetlerinde kurumlara doğrudan katkısının olacağı düşünülen “iyi uygulama örneklerinin” bir araya getirilmesiyle birlikte kurumların 5018 sayılı Kanun’un amacı doğrultusunda kurumsal, sosyal ve kültürel yapılarını göz önüne alarak hızlı aksiyon alma fırsatının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Üç denetim alanındaki (Sistem Denetimi, Performans Denetimi, Bilgi Teknolojileri Denetimi) ve Danışmanlık görevi konusunda kurumların yapmış oldukları denetim raporlarında yer alan iyi uygulama örnekleri ve bulguları doğrultusunda öneriler ile alınan aksiyonlar baz alınarak iyi uygulama örneği olabilecek nitelikteki hususlar, ulusal ve uluslararası standart ve rehberler doğrultusunda Seçici Kurul tarafından hazırlanan Değerlendirme Cetveli kapsamında her Kurul üyesinin birbirinden bağımsız olarak yapacağı puanlama neticesinde belirlenecektir.

Bu amaca yönelik olarak kurumların kendi denetim alanlarına ilişkin son üç yıl (Ocak-2014’den itibaren) içerisinde gerçekleştirmiş oldukları denetimlerini ilgili denetim veya danışmanlık hizmeti başvuru formu (Ek-1) doldurarak, söz konusu denetimler ile ilgili puanlamanın yapılabilmesi için koordinatör seçici kurul üyesine iletilmek üzere  [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir. Yine iyi uygulama örnekleri paneline ilişkin sorularda [email protected] mail adresine gönderilerek cevaplanacaktır.

Yapılan puanlama neticesinde;

  • Panelde sunum olarak paylaşılması uygun görülen denetimlerin ve danışmanlık hizmetlerinin gerçekleştirildiği İç Denetim Birimlerinin üst yöneticilerine veya üst yöneticinin uygun gördüğü üst düzey yönetici veya iç denetçilere plaket takdim edilecektir.
  • İyi uygulama örnekleri makale formatına dönüştürülerek Denetişim dergisinde İyi uygulama örnekleri sayısı yayımlanması sağlanacaktır.

Yapılması planlanan panel ile ilgili iyi uygulama örneği olarak başvuru formları seçici kurul ve yönetim kurulu üyeleri haricinde hiçbir kişi veya kuruluş ile paylaşılmayacak olup, “gizlilik sözleşmesi” ne uyulacağına dair beyan seçici kurul üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından imza altına alınacaktır.

Değerlendirmeye kabul edilmek için [email protected] mail adresine başvuru formlarını son gönderme tarihi 21.04.2017 saat 17:00’dır

Seçici kurulların değerlendirmesi sonrasında en kısa sürede panel programı belirlenerek www.kidder.org.tr’de paylaşılacaktır.

 

KİDDER Yönetim KURULU

 

EKLER :

Performans Denetimi Başvuru Formu

Sistem Denetimi Rapor Başvuru Formu

BT Başvuru Formu

Danışmanlık Görevi Formu